Phiên họp UBND thảo luận về tình hình thu, chi ngân sách địa phương năm 2019

Bước vào ngày làm việc thứ 2 của phiên họp UBND tỉnh tháng 11 (lần 2), sáng 16/11 dưới sự chủ trì của đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thành Đô, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Văn Qúy, Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Các đại biểu tiếp tục thảo luận cho ý kiến về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020.

Đồng chí Lê Thành Đô, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham gia ý kiến vào dự thảo tờ trình.

Năm 2019, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 1.233 tỷ 897 triệu đồng, đạt 103,13% dự toán, trong đó: Thu nội địa ước thực hiện 1.178 tỷ đồng, đạt 102,43% dự toán (Dự toán HĐND tỉnh giao 1.150 tỷ đồng); Thu hải quan là 18 tỷ 500 triệu đồng, tăng 105,55% dự toán giao và thu viện trợ 37 tỷ đồng 397 triệu đồng, đạt 100% dự toán giao.

Nhìn chung thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 112,2% dự toán trung ương giao, đạt 103,13% dự toán HĐND tỉnh giao, hầu hết các chỉ tiêu thu ước thực hiện đều đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao như: Thuế sử đất phi nông nghiệp/nhà đất (tăng 46,67%); cho thuê mặt đất mặt nước (tăng 40%); thu tiền sử dụng đất (tăng 16,8%); thu xổ số kiến thiết (tăng 28%); thu cấp quyền khai thác khoáng sản (tăng 83,33%); thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương (tăng 8,29%); thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (tăng 500%); lệ phí trước bạ (tăng 21,33%); phí và lệ phí (tăng 25,38%); thu khác ngân sách (tăng 81,67%)...

Tham gia ý kiến vào dự thảo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020, đa số đại biểu đồng tình với nội dung báo Sở Tài chính trình tại phiên họp, đại biểu cũng nhấn mạnh: Trên cơ sở số thu 10 tháng đầu năm, báo cáo đã đánh giá sát với tình hình thực tế thu, chi ngân sách của từng ngành, địa phương trên địa bàn. Đồng thời, đại biểu đã tập trung đánh giá thảo luận các vấn đề liên quan đến tình hình giải ngân các nguồn vốn; tình hình quyết toán các dự án hoàn thành; vấn đề nợ đọng thuế; các biện pháp quản lý điều hành ngân sách năm 2020; dự toán phân bổ, nhiệm vụ thu, chi năm 2020...

Ông Hà Quang Trung, Giám đốc Sở Tài chính làm rõ hơn một số nội dung liên quan đến tình hình thu, chi ngân sách năm 2019.

Riêng 2 dự thảo về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Nghị quyết số 03/201//NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù và mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Tờ trình Quyết định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn, 100% đại biểu tham dự phiên họp tán thành với nội dung dự thảo trình tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn đã cho ý kiến cụ thể đối với từng nội dung, vấn đề nêu trong phiên họp. Đối Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Nghị quyết số 03/201//NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù và mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, đồng chí yêu cầu Sở Tài chính hoàn thiện Tờ trình, trình BTV và HĐND tỉnh.Về Tờ trình Quyết định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp rà soát lại các tài sản của Nhà nước hoàn thiện tờ trình để trình UBND tỉnh ký theo thẩm quyền.

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, đại biểu đã tham gia ý kiến và đồng tình dự thảo Tờ trình đề nghị thông qua Quy định mức chi đối với giải thi đấu thể thao và mức chi, việc thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên thay thế các Quyết định tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Buổi chiều cùng ngày, Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 (lần 2) tiếp tục thảo luận, cho ý kiến với các nội dung còn lại, đáng lưu ý là nội dung liên quan đến việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2020.

Theo dienbien.gov.vn