7891 người đang online
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công bố Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 2019 06/01/2021 Biểu số 62/CK-NSNN 12/QĐ-UBND 12_QĐ vv công bố công khai quyết toán NSĐP năm 2019.PDF QĐ công khai quyết toán NSĐP 2019.doc QT-2019-N-B62-TT343-11.xls
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 2019 06/01/2021 Biểu số 63/CK-NSNN 12/QĐ-UBND T-2019-N-B63-TT343-11.xls 12_QĐ vv công bố công khai quyết toán NSĐP năm 2019.PDF QĐ công khai quyết toán NSĐP 2019.doc
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019 2019 06/01/2021 Biểu số 64/CK-NSNN 12/QĐ-UBND QT-2019-N-B64-TT343-11.xls 12_QĐ vv công bố công khai quyết toán NSĐP năm 2019.PDF Đ công khai quyết toán NSĐP 2019.doc
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2019 2019 06/01/2021 Biểu số 65/CK-NSNN 12/QĐ-UBND QT-2019-N-B65-TT343-11.xls 12_QĐ vv công bố công khai quyết toán NSĐP năm 2019.PDF QĐ công khai quyết toán NSĐP 2019.doc
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2019 2019 06/01/2021 Biểu số 66/CK-NSNN 12/QĐ-UBND QT-2019-N-B66-TT343-11.xls 12_QĐ vv công bố công khai quyết toán NSĐP năm 2019.PDF QĐ công khai quyết toán NSĐP 2019.doc
QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019 2019 06/01/2021 Biểu số 67/CK-NSNN 12/QĐ-UBND QT-2019-N-B67-TT343-11.xls 12_QĐ vv công bố công khai quyết toán NSĐP năm 2019.PDF QĐ công khai quyết toán NSĐP 2019.doc
QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019 2019 06/01/2021 Biểu số 68/CK-NSNN 12/QĐ-UBND QT-2019-N-B68-TT343-11.xls 12_QĐ vv công bố công khai quyết toán NSĐP năm 2019.PDF QĐ công khai quyết toán NSĐP 2019.doc
Cân đối ngân sách địa phương năm 2018 sau khi quyết toán bổ sung 2018 18/05/2020 Biểu số 62/CK-NSNN 447/QĐ-UBND QT-2018-N-B62-TT343-11.xlsx 447_Công khai quyết toán bổ sung NSĐP năm 2018.PDF QĐ công khai QT NSĐP 2018 sau khi QT BS.doc
Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 sau khi quyết toán bổ sung 2018 18/05/2020 Biểu số 63/CK-NSNN 447/QĐ-UBND T-2018-N-B63-TT343-11.xlsx QĐ công khai QT NSĐP 2018 sau khi QT BS.doc 447_Công khai quyết toán bổ sung NSĐP năm 2018.PDF
Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2018 sau khi quyết toán bổ sung 2018 18/05/2020 Biểu số 64/CK-NSNN 447/QĐ-UBND QT-2018-N-B64-TT343-11.xlsx QĐ công khai QT NSĐP 2018 sau khi QT BS.doc 447_Công khai quyết toán bổ sung NSĐP năm 2018.PDF
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2018 2018 18/05/2020 Biểu số 65/CK-NSNN 447/QĐ-UBND QT-2018-N-B65-TT343-11.xlsx QĐ công khai QT NSĐP 2018 sau khi QT BS.doc 447_Công khai quyết toán bổ sung NSĐP năm 2018.PDF
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018 sau khi quyết toán bổ sung 2018 18/05/2020 Biểu số 66/CK-NSNN 447/QĐ-UBND QT-2018-N-B66-TT343-11.xlsx QĐ công khai QT NSĐP 2018 sau khi QT BS.doc 447_Công khai quyết toán bổ sung NSĐP năm 2018.PDF
Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2018 sau khi quyết toán bổ sung 2018 18/05/2020 Biểu số 67/CK-NSNN 447/QĐ-UBND QT-2018-N-B67-TT343-11.xlsx QĐ công khai QT NSĐP 2018 sau khi QT BS.doc 447_Công khai quyết toán bổ sung NSĐP năm 2018.PDF
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2018 sau khi quyết toán bổ sung 2018 18/05/2020 Biểu số 68/CK-NSNN 447/QĐ-UBND QT-2018-N-B68-TT343-11.xlsx QĐ công khai QT NSĐP 2018 sau khi QT BS.doc 47_Công khai quyết toán bổ sung NSĐP năm 2018.PDF
Quyết toán bổ sung ngân sách địa phương năm 2018 2018 29/04/2020 152/NQ-HĐND 152. NQ quyết toán bổ sung năm 2018.PDF Biểu kèm theo NQ(ck) .xls - Copy.xls Nghị quyết.doc
1 2 3