7873 người đang online
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công bố Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 2020 03/12/2020 Biểu số 59/CK-NSNN 390/BC-UBND TH-2020-N-B59-TT343-11.xls Thuyet minh BC thu chi.doc 390_Tình hình thực hiện Thu, chi NSĐP năm 2020.PDF
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 2020 03/12/2020 Biểu số 60/CK-NSNN 390/BC-UBND TH-2020-N-B60-TT343-11.xls Thuyet minh BC thu chi.doc 390_Tình hình thực hiện Thu, chi NSĐP năm 2020.PDF
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 2020 03/12/2020 Biểu số 61/CK-NSNN 390/BC-UBND H-2020-N-B61-TT343-11.xls Thuyet minh BC thu chi.doc 390_Tình hình thực hiện Thu, chi NSĐP năm 2020.PDF
Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 2019 02/01/2020 Biểu số 59/CK-NSNN 356/BC-UBND Thuyet minh BC hội đồng 2.12.doc 356b_Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu,chi NSĐP năm 2019.PDF 356c_Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu,chi NSĐP năm 2019.PDF Tình hình thực hiện thu, chi dự toán NSĐP năm 2019.PDF THTHDT-2019-N-B59-TT343-11.xlsx
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2019 2019 02/01/2020 Biểu số 60/CK-NSNN 356-BC/UBND THTHDT-2019-N-B60-TT343-11.xlsx Tình hình thực hiện thu, chi dự toán NSĐP năm 2019.PDF 356b_Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu,chi NSĐP năm 2019.PDF 356c_Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu,chi NSĐP năm 2019.PDF Thuyet minh BC hội đồng 2.12.doc
Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước năm 2019 2019 02/01/2020 Biểu số 61/CK-NSNN 356/BC-UBND THTHDT-2019-N-B61-TT343-11.xlsx 356b_Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu,chi NSĐP năm 2019.PDF 356c_Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu,chi NSĐP năm 2019.PDF Thuyet minh BC hội đồng 2.12.doc
1