7576 người đang online
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công bố Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2020 2020 13/10/2020 Biểu số 59/CK-NSNN 1730/TTr-STC TH-2020-9T-B59-TT343-11.xls 1730_Công khai tình hình thực hiện dự toán NSĐP 9 tháng đầu năm.PDF TTr số 1730_ Thuyết mình THTH 9 tháng năm 2020.docx Biểu 59-61.PDF
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020 2020 13/10/2020 Biểu số 60/CK-NSNN 1730/TTr-STC TH-2020-9T-B60-TT343-11.xls TTr số 1730_ Thuyết mình THTH 9 tháng năm 2020.docx 1730_Công khai tình hình thực hiện dự toán NSĐP 9 tháng đầu năm.PDF Biểu 59-61.PDF
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2020 2020 13/10/2020 Biểu số 61/CK-NSNN 1730/TTr-STC TH-2020-9T-B61-TT343-11.xls TTr số 1730_ Thuyết mình THTH 9 tháng năm 2020.docx 1730_Công khai tình hình thực hiện dự toán NSĐP 9 tháng đầu năm.PDF Biểu 59-61.PDF
Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019 2019 11/10/2019 Biểu mẫu số 59CK-NSNN 1626/TTr-STC THTHDT-2019-9T-B59-TT343-11.xlsx TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019.doc Thuyết minh.docx
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2019 2019 11/10/2019 Biểu mẫu số 60CK-NSNN 1626/TTr-STC THTHDT-2019-9T-B60-TT343-11.xlsx TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019.doc Thuyết minh.docx
Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2019 2019 11/10/2019 Biểu mẫu số 61CK-NSNN 1626/TTr-STC THTHDT-2019-9T-B61-TT343-11.xlsx TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019.doc Thuyết minh.docx
1