7510 người đang online
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công bố Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 2021 08/07/2021 Biểu số 59/CK-NSNN 1294/TTr-STC TH-2021-6T-B59-TT343-11.xls 1294_tình hình thực hiện công khai NSĐP 6 tháng đầu năm 2021.PDF TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021.doc
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 2021 08/07/2021 Biểu số 60/CK-NSNN 1294/TTr-STC TH-2021-6T-B60-TT343-11.xls 1294_tình hình thực hiện công khai NSĐP 6 tháng đầu năm 2021.PDF TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021.doc
Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 2021 08/07/2021 Biểu số 61/CK-NSNN 1294/TTr-STC TH-2021-6T-B61-TT343-11.xls 1294_tình hình thực hiện công khai NSĐP 6 tháng đầu năm 2021.PDF TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021.doc
Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020 2020 10/07/2020 Biểu mẫu số 59CK-NSNN 1156/TTr-STC 1156_Tình hình thực hiện dự toán NSĐP 6 tháng đầu năm 2020.PDF TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020.doc H-2020-6T-B59-TT343-11.xls
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 2020 10/07/2020 Biểu mẫu số 60CK-NSNN 1156/TTr-STC 1156_Tình hình thực hiện dự toán NSĐP 6 tháng đầu năm 2020.PDF TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020.doc TH-2020-6T-B60-TT343-11.xls
Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 2020 10/07/2020 Biểu mẫu số 61CK-NSNN 1156/TTr-STC TH-2020-6T-B61-TT343-11.xls 1156_Tình hình thực hiện dự toán NSĐP 6 tháng đầu năm 2020.PDF TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020.doc
Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019 2019 10/07/2019 Biểu mẫu số 59CK-NSNN 1053/TTr-STC THTHDT-2019-6T-B59-TT343-11.xlsx TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019.doc Thuyết minh.doc Dự thảo QĐ của UBND - Copy.doc
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 2019 10/07/2019 Biểu mẫu số 60CK-NSNN 1053/TTr-STC THTHDT-2019-6T-B60-TT343-11.xlsx TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019.doc Dự thảo QĐ của UBND - Copy.doc Thuyết minh.doc
Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 2019 10/07/2019 Biểu mẫu số 61CK-NSNN 1053/TTr-STC THTHDT-2019-6T-B61-TT343-11.xlsx TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019.doc Thuyết minh.doc Dự thảo QĐ của UBND - Copy.doc
1