7813 người đang online
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công bố Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 2021 31/12/2020 Biểu số 46/CK-NSNN 1513/QĐ-UBND Dự thảo QĐ của UBND 2021.doc DT-2021-N-B46-TT343-11.xls 1513_ QĐ công bố công khai ngân sách 2021.PDF
CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2021 2021 31/12/2020 Biểu số 47/CK-NSNN 1513/QĐ-UBND DT-2021-N-B47-TT343-11.xls Dự thảo QĐ của UBND 2021.doc 1513_ QĐ công bố công khai ngân sách 2021.PDF
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 2021 31/12/2020 Biểu số 48/CK-NSNN 1513/QĐ-UBND Dự thảo QĐ của UBND 2021.doc DT-2021-N-B48-TT343-11.xls 1513_ QĐ công bố công khai ngân sách 2021.PDF
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021 2021 31/12/2020 Biểu số 49/CK-NSNN 1513/QĐ-UBND DT-2021-N-B49-TT343-11.xls Dự thảo QĐ của UBND 2021.doc 1513_ QĐ công bố công khai ngân sách 2021.PDF
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021 2021 31/12/2020 Biểu số 50/CK-NSNN 1513/QĐ-UBND Dự thảo QĐ của UBND 2021.doc DT-2021-N-B50-TT343-11.xls 1513_ QĐ công bố công khai ngân sách 2021.PDF
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021 2021 31/12/2020 Biểu số 51/CK-NSNN 1513/QĐ-UBND DT-2021-N-B51-TT343-11.xls Dự thảo QĐ của UBND 2021.doc 1513_ QĐ công bố công khai ngân sách 2021.PDF
DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021 2021 31/12/2020 Biểu số 52/CK-NSNN 1513/QĐ-UBND Dự thảo QĐ của UBND 2021.doc T-2021-N-B52-TT343-11.xls 1513_ QĐ công bố công khai ngân sách 2021.PDF
DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021 2021 31/12/2020 Biểu số 53/CK-NSNN 1513/QĐ-UBND DT-2021-N-B53-TT343-11.xls ự thảo QĐ của UBND 2021.doc 1513_ QĐ công bố công khai ngân sách 2021.PDF
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 2021 31/12/2020 Biểu số 54/CK-NSNN 1513/QĐ-UBND Dự thảo QĐ của UBND 2021.doc DT-2021-N-B54-TT343-11.xls 1513_ QĐ công bố công khai ngân sách 2021.PDF
DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2021 2021 31/12/2020 Biểu số 55/CK-NSNN 1513/QĐ-UBND DT-2021-N-B55-TT343-11.xls Dự thảo QĐ của UBND 2021.doc 1513_ QĐ công bố công khai ngân sách 2021.PDF
DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2021 2021 31/12/2020 Biểu số 56/CK-NSNN 1513/QĐ-UBND Dự thảo QĐ của UBND 2021.doc DT-2021-N-B56-TT343-11.xls 1513_ QĐ công bố công khai ngân sách 2021.PDF
DỰ TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2021 2021 31/12/2020 Biểu số 57/CK-NSNN 1513/QĐ-UBND DT-2021-N-B57-TT343-11.xls Dự thảo QĐ của UBND 2021.doc 1513_ QĐ công bố công khai ngân sách 2021.PDF
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 2021 31/12/2020 Biểu số 58/CK-NSNN 1513/QĐ-UBND Dự thảo QĐ của UBND 2021.doc DT-2021-N-B58-TT343-11.xls 1513_ QĐ công bố công khai ngân sách 2021.PDF
Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2020 30/12/2019 Biểu số 46/CK-NSNN 1346/QĐ-UBND DT-2020-N-B46-TT343-11.xlsx 1346_QĐ công bố công khai dự toán 2020.PDF 1346a_Biểu chi tiết.PDF QĐ công bố công khai dự toán năm 2020.doc
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 2020 30/12/2019 Biểu số 47/CK-NSNN 1346/QĐ-UBND DT-2020-N-B47-TT343-11.xlsx 1346_QĐ công bố công khai dự toán 2020.PDF 1346a_Biểu chi tiết.PDF QĐ công bố công khai dự toán năm 2020.doc
1 2 3