7938 người đang online
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công bố Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
Tình hình thực hiện công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Điện Biên 2021 16/03/2021 340/TTr-STC 340_báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSĐP năm 2021.PDF Báo cáo tình hình thực hiện công khai.docx
BÁO CÁO THẨM TRA Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2020 Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2021 2020 05/12/2020 Báo cáo thẩm tra 94/BC-KTNS 4. BC tham tra tình hình thực hiện thu, chi NSĐP 2020, phân bổ dự toán năm 2021(PH).doc
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 2020 05/12/2020 Báo cáo thẩm tra 93/BC-KTNS 2. BC tham tra DTNQ QTNSĐP 2019 - (PH).doc
Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên 2020 13/03/2020 357/TTr-STC áo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán 2020.docx 357_báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu chi NSĐP năm 2020.PDF
Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Điện Biên 2019 01/04/2019 425/TTr-STC BC tình hình thực hiện công khai dự toán thu, chi NSĐP năm 2019.doc
1