7613 người đang online
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công bố Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 2021 03/12/2020 Biểu số 33/CK-NSNN 390/BC-UBND 390_Dự toán và phân bổ dự toán năm 2021.PDF DT-2021-N-B33-TT343-11.xls Thuyet minh BC thu chi.doc
CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 2021 03/12/2020 Biểu số 34/CK-NSNN 390/BC-UBND DT-2021-N-B34-TT343-11.xls Thuyet minh BC thu chi.doc 390_Dự toán và phân bổ dự toán năm 2021.PDF
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 2021 03/12/2020 Biểu số 35/CK-NSNN 390/BC-UBND DT-2021-N-B35-TT343-11.xls Thuyet minh BC thu chi.doc 90_Dự toán và phân bổ dự toán năm 2021.PDF
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021 2021 03/12/2020 Biểu số 36/CK-NSNN 390/BC-UBND DT-2021-N-B36-TT343-11.xls 390_Dự toán và phân bổ dự toán năm 2021.PDF Thuyet minh BC thu chi.doc
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2021 2021 03/12/2020 Biểu số 37/CK-NSNN 390/BC-UBND DT-2021-N-B37-TT343-11.xls Thuyet minh BC thu chi.doc 390_Dự toán và phân bổ dự toán năm 2021.PDF
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021 2021 03/12/2020 Biểu số 38/CK-NSNN 390/BC-UBND DT-2021-N-B38-TT343-11.xls Thuyet minh BC thu chi.doc 390_Dự toán và phân bổ dự toán năm 2021.PDF
DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021 2021 03/12/2020 Biểu số 39/CK-NSNN 390/BC-UBND DT-2021-N-B39-TT343-11.xls Thuyet minh BC thu chi.doc 390_Dự toán và phân bổ dự toán năm 2021.PDF
DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021 2021 03/12/2020 Biểu số 40/CK-NSNN 390/BC-UBND 390_Dự toán và phân bổ dự toán năm 2021.PDF DT-2021-N-B40-TT343-11.xls Thuyet minh BC thu chi.doc
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 2021 03/12/2020 Biểu số 41/CK-NSNN 390/BC-UBND DT-2021-N-B41-TT343-11.xls 390_Dự toán và phân bổ dự toán năm 2021.PDF Thuyet minh BC thu chi.doc
DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2021 2021 03/12/2020 Biểu số 42/CK-NSNN 390/BC-UBND DT-2021-N-B42-TT343-11.xls 390_Dự toán và phân bổ dự toán năm 2021.PDF Thuyet minh BC thu chi.doc
DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2021 2021 03/12/2020 Biểu số 43/CK-NSNN 390/BC-UBND 390_Dự toán và phân bổ dự toán năm 2021.PDF DT-2021-N-B43-TT343-11.xls Thuyet minh BC thu chi.doc
DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 2021 03/12/2020 Biểu số 44/CK-NSNN 390/BC-UBND DT-2021-N-B44-TT343-11.xls Thuyet minh BC thu chi.doc 390_Dự toán và phân bổ dự toán năm 2021.PDF
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 2021 03/12/2020 Biểu số 45/CK-NSNN 390/BC-UBND DT-2021-N-B45-TT343-11.xls Thuyet minh BC thu chi.doc 90_Dự toán và phân bổ dự toán năm 2021.PDF
Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Điện Biên 2020 13/03/2020 357/TTr-STC 357_báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu chi NSĐP năm 2020.PDF 69_19.3.2020_THTH công khai.PDF Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán 2019.docx
Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu,chi NSĐP năm 2019, dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2020 2020 03/12/2019 Báo cáo 356/BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu,chi NSĐP năm 2019, dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2020.PDF 356a_Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu,chi NSĐP năm 2019, dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2020.PDF 356b_Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu,chi NSĐP năm 2019, dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2020.PDF 356c_Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu,chi NSĐP năm 2019, dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2020.PDF
1 2 3