48 người đang online
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công bố Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2020 2020 13/10/2020 Biểu số 59/CK-NSNN 1730/TTr-STC TH-2020-9T-B59-TT343-11.xls 1730_Công khai tình hình thực hiện dự toán NSĐP 9 tháng đầu năm.PDF TTr số 1730_ Thuyết mình THTH 9 tháng năm 2020.docx Biểu 59-61.PDF
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020 2020 13/10/2020 Biểu số 60/CK-NSNN 1730/TTr-STC TH-2020-9T-B60-TT343-11.xls TTr số 1730_ Thuyết mình THTH 9 tháng năm 2020.docx 1730_Công khai tình hình thực hiện dự toán NSĐP 9 tháng đầu năm.PDF Biểu 59-61.PDF
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2020 2020 13/10/2020 Biểu số 61/CK-NSNN 1730/TTr-STC TH-2020-9T-B61-TT343-11.xls TTr số 1730_ Thuyết mình THTH 9 tháng năm 2020.docx 1730_Công khai tình hình thực hiện dự toán NSĐP 9 tháng đầu năm.PDF Biểu 59-61.PDF
Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2021-2023 2021 14/08/2020 1363/STC-QLNS 363_xây dựng dự toán 2021.PDF
Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020 2020 10/07/2020 Biểu mẫu số 59CK-NSNN 1156/TTr-STC 1156_Tình hình thực hiện dự toán NSĐP 6 tháng đầu năm 2020.PDF TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020.doc H-2020-6T-B59-TT343-11.xls
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 2020 10/07/2020 Biểu mẫu số 60CK-NSNN 1156/TTr-STC 1156_Tình hình thực hiện dự toán NSĐP 6 tháng đầu năm 2020.PDF TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020.doc TH-2020-6T-B60-TT343-11.xls
Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 2020 10/07/2020 Biểu mẫu số 61CK-NSNN 1156/TTr-STC TH-2020-6T-B61-TT343-11.xls 1156_Tình hình thực hiện dự toán NSĐP 6 tháng đầu năm 2020.PDF TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020.doc
Cân đối ngân sách địa phương năm 2018 sau khi quyết toán bổ sung 2018 18/05/2020 Biểu số 62/CK-NSNN 447/QĐ-UBND QT-2018-N-B62-TT343-11.xlsx 447_Công khai quyết toán bổ sung NSĐP năm 2018.PDF QĐ công khai QT NSĐP 2018 sau khi QT BS.doc
Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 sau khi quyết toán bổ sung 2018 18/05/2020 Biểu số 63/CK-NSNN 447/QĐ-UBND T-2018-N-B63-TT343-11.xlsx QĐ công khai QT NSĐP 2018 sau khi QT BS.doc 447_Công khai quyết toán bổ sung NSĐP năm 2018.PDF
Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2018 sau khi quyết toán bổ sung 2018 18/05/2020 Biểu số 64/CK-NSNN 447/QĐ-UBND QT-2018-N-B64-TT343-11.xlsx QĐ công khai QT NSĐP 2018 sau khi QT BS.doc 447_Công khai quyết toán bổ sung NSĐP năm 2018.PDF
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2018 2018 18/05/2020 Biểu số 65/CK-NSNN 447/QĐ-UBND QT-2018-N-B65-TT343-11.xlsx QĐ công khai QT NSĐP 2018 sau khi QT BS.doc 447_Công khai quyết toán bổ sung NSĐP năm 2018.PDF
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018 sau khi quyết toán bổ sung 2018 18/05/2020 Biểu số 66/CK-NSNN 447/QĐ-UBND QT-2018-N-B66-TT343-11.xlsx QĐ công khai QT NSĐP 2018 sau khi QT BS.doc 447_Công khai quyết toán bổ sung NSĐP năm 2018.PDF
Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2018 sau khi quyết toán bổ sung 2018 18/05/2020 Biểu số 67/CK-NSNN 447/QĐ-UBND QT-2018-N-B67-TT343-11.xlsx QĐ công khai QT NSĐP 2018 sau khi QT BS.doc 447_Công khai quyết toán bổ sung NSĐP năm 2018.PDF
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2018 sau khi quyết toán bổ sung 2018 18/05/2020 Biểu số 68/CK-NSNN 447/QĐ-UBND QT-2018-N-B68-TT343-11.xlsx QĐ công khai QT NSĐP 2018 sau khi QT BS.doc 47_Công khai quyết toán bổ sung NSĐP năm 2018.PDF
Quyết toán bổ sung ngân sách địa phương năm 2018 2018 29/04/2020 152/NQ-HĐND 152. NQ quyết toán bổ sung năm 2018.PDF Biểu kèm theo NQ(ck) .xls - Copy.xls Nghị quyết.doc
1 2 3 4 5 6