742 người đang online
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công bố Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 2019 06/01/2021 Biểu số 62/CK-NSNN 12/QĐ-UBND 12_QĐ vv công bố công khai quyết toán NSĐP năm 2019.PDF QĐ công khai quyết toán NSĐP 2019.doc QT-2019-N-B62-TT343-11.xls
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 2019 06/01/2021 Biểu số 63/CK-NSNN 12/QĐ-UBND T-2019-N-B63-TT343-11.xls 12_QĐ vv công bố công khai quyết toán NSĐP năm 2019.PDF QĐ công khai quyết toán NSĐP 2019.doc
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019 2019 06/01/2021 Biểu số 64/CK-NSNN 12/QĐ-UBND QT-2019-N-B64-TT343-11.xls 12_QĐ vv công bố công khai quyết toán NSĐP năm 2019.PDF Đ công khai quyết toán NSĐP 2019.doc
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2019 2019 06/01/2021 Biểu số 65/CK-NSNN 12/QĐ-UBND QT-2019-N-B65-TT343-11.xls 12_QĐ vv công bố công khai quyết toán NSĐP năm 2019.PDF QĐ công khai quyết toán NSĐP 2019.doc
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2019 2019 06/01/2021 Biểu số 66/CK-NSNN 12/QĐ-UBND QT-2019-N-B66-TT343-11.xls 12_QĐ vv công bố công khai quyết toán NSĐP năm 2019.PDF QĐ công khai quyết toán NSĐP 2019.doc
QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019 2019 06/01/2021 Biểu số 67/CK-NSNN 12/QĐ-UBND QT-2019-N-B67-TT343-11.xls 12_QĐ vv công bố công khai quyết toán NSĐP năm 2019.PDF QĐ công khai quyết toán NSĐP 2019.doc
QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019 2019 06/01/2021 Biểu số 68/CK-NSNN 12/QĐ-UBND QT-2019-N-B68-TT343-11.xls 12_QĐ vv công bố công khai quyết toán NSĐP năm 2019.PDF QĐ công khai quyết toán NSĐP 2019.doc
BÁO CÁO THẨM TRA Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2020 Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2021 2020 05/12/2020 Báo cáo thẩm tra 94/BC-KTNS 4. BC tham tra tình hình thực hiện thu, chi NSĐP 2020, phân bổ dự toán năm 2021(PH).doc
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 2020 05/12/2020 Báo cáo thẩm tra 93/BC-KTNS 2. BC tham tra DTNQ QTNSĐP 2019 - (PH).doc
Báo cáo Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021-2025 2020 03/12/2020 Báo cáo 387/BC-UBND 387_Kê hoạch tài chính 5 năm 2021-2025.PDF Biểu kèm theo Kế hoạch tài chính 5 năm.xls BC KH tc 05 năm.doc
Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương giai đoạn 2021-2023 2020 03/12/2020 Báo cáo 388/BC-UBND Biểu số liệu 3 năm 2021-2023.xls BC Tai chinh 3 sau họp tv.doc 388_Kế hoạch tài chính 3 năm 2021-2023.PDF
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 2021 03/12/2020 Biểu số 33/CK-NSNN 390/BC-UBND 390_Dự toán và phân bổ dự toán năm 2021.PDF DT-2021-N-B33-TT343-11.xls Thuyet minh BC thu chi.doc
CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 2021 03/12/2020 Biểu số 34/CK-NSNN 390/BC-UBND DT-2021-N-B34-TT343-11.xls Thuyet minh BC thu chi.doc 390_Dự toán và phân bổ dự toán năm 2021.PDF
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 2021 03/12/2020 Biểu số 35/CK-NSNN 390/BC-UBND DT-2021-N-B35-TT343-11.xls Thuyet minh BC thu chi.doc 90_Dự toán và phân bổ dự toán năm 2021.PDF
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021 2021 03/12/2020 Biểu số 36/CK-NSNN 390/BC-UBND DT-2021-N-B36-TT343-11.xls 390_Dự toán và phân bổ dự toán năm 2021.PDF Thuyet minh BC thu chi.doc
1 2 3 4 5 6