439 người đang online
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công bố Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
Tờ trình V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Điện Biên 2020 13/03/2020 357/TTr-STC 357_báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu chi NSĐP năm 2020.PDF Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán 2020.docx
Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2020 30/12/2019 Biểu số 46/CK-NSNN 1346/QĐ-UBND DT-2020-N-B46-TT343-11.xlsx 1346_QĐ công bố công khai dự toán 2020.PDF 1346a_Biểu chi tiết.PDF
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 2020 30/12/2019 Biểu số 47/CK-NSNN 1346/QĐ-UBND DT-2020-N-B47-TT343-11.xlsx 1346_QĐ công bố công khai dự toán 2020.PDF 1346a_Biểu chi tiết.PDF
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 2020 30/12/2019 Biểu số 48/CK-NSNN 1346/QĐ-UBND DT-2020-N-B48-TT343-11.xlsx 1346_QĐ công bố công khai dự toán 2020.PDF 1346a_Biểu chi tiết.PDF
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2020 2020 30/12/2019 Biểu số 49/CK-NSNN 1346/QĐ-UBND DT-2020-N-B49-TT343-11.xlsx 1346_QĐ công bố công khai dự toán 2020.PDF 1346a_Biểu chi tiết.PDF
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 2020 30/12/2019 Biểu số 50/CK-NSNN 1346/QĐ-UBND DT-2020-N-B50-TT343-11.xlsx 1346_QĐ công bố công khai dự toán 2020.PDF 1346a_Biểu chi tiết.PDF
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020 2020 30/12/2019 Biểu số 51/CK-NSNN 1346/QĐ-UBND DT-2020-N-B51-TT343-11.xlsx 1346_QĐ công bố công khai dự toán 2020.PDF 1346a_Biểu chi tiết.PDF
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực năm 2020 2020 30/12/2019 Biểu số 52/CK-NSNN 1346/QĐ-UBND DT-2020-N-B52-TT343-11.xls 1346_QĐ công bố công khai dự toán 2020.PDF 1346a_Biểu chi tiết.PDF
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020 30/12/2019 Biểu số 53/CK-NSNN 1346/QĐ-UBND DT-2020-N-B53-TT343-11.xlsx 1346_QĐ công bố công khai dự toán 2020.PDF 1346a_Biểu chi tiết.PDF
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020 2020 30/12/2019 Biểu số 55/CK-NSNN 1346/QĐ-UBND DT-2020-N-B55-TT343-11.xlsx 1346_QĐ công bố công khai dự toán 2020.PDF 1346a_Biểu chi tiết.PDF
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 2020 30/12/2019 Biểu số 57/CK-NSNN 1346/QĐ-UBND DT-2020-N-B57-TT343-11.xlsx 1346_QĐ công bố công khai dự toán 2020.PDF 1346a_Biểu chi tiết.PDF
Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020 2020 30/12/2019 Biểu số 58/CK-NSNN 1346/QĐ-UBND DT-2020-N-B58-TT343-11.xls 346_QĐ công bố công khai dự toán 2020.PDF 1346a_Biểu chi tiết.PDF
Cân đối ngân sách địa phương năm 2018 2018 25/12/2019 Biểu số 62/CK-NSNN 1303/QĐ-UBND QT-2018-N-B62-TT343-11.xlsx 1303_Công bố công khai quyết toán 2018.PDF
Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 2018 25/12/2019 Biểu số 63/CK-NSNN 1303/QĐ-UBND QT-2018-N-B63-TT343-11.xlsx 1303_Công bố công khai quyết toán 2018.PDF
Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2018 2018 25/12/2019 Biểu số 64/CK-NSNN 1303/QĐ-UBND QT-2018-N-B64-TT343-11.xlsx 1303_Công bố công khai quyết toán 2018.PDF
1 2 3 4 5 6