7783 người đang online
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công bố Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 2021 08/07/2021 Biểu số 59/CK-NSNN 1294/TTr-STC TH-2021-6T-B59-TT343-11.xls 1294_tình hình thực hiện công khai NSĐP 6 tháng đầu năm 2021.PDF TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021.doc
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 2021 08/07/2021 Biểu số 60/CK-NSNN 1294/TTr-STC TH-2021-6T-B60-TT343-11.xls 1294_tình hình thực hiện công khai NSĐP 6 tháng đầu năm 2021.PDF TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021.doc
Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 2021 08/07/2021 Biểu số 61/CK-NSNN 1294/TTr-STC TH-2021-6T-B61-TT343-11.xls 1294_tình hình thực hiện công khai NSĐP 6 tháng đầu năm 2021.PDF TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021.doc
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2021 2021 12/04/2021 Biểu số 59/CK-NSNN 518/TTr-STC TH-2021-Q1-B59-TT343-11.xls 518_ Công khai tình hình thực hiện dự toán NSĐP quý I năm 2020.PDF Thuyết minh BC THTH CK Quý I năm 2021.doc
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2021 2021 12/04/2021 Biểu số 60/CK-NSNN 518/TTr-STC TH-2021-Q1-B60-TT343-11.xls 518_ Công khai tình hình thực hiện dự toán NSĐP quý I năm 2020.PDF Thuyết minh BC THTH CK Quý I năm 2021.doc
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2021 2021 12/04/2021 Biểu số 61/CK-NSNN 518/TTr-STC H-2021-Q1-B61-TT343-11.xls 518_ Công khai tình hình thực hiện dự toán NSĐP quý I năm 2020.PDF Thuyết minh BC THTH CK Quý I năm 2021.doc
Tình hình thực hiện công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Điện Biên 2021 16/03/2021 340/TTr-STC 340_báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSĐP năm 2021.PDF Báo cáo tình hình thực hiện công khai.docx
Báo cáo tình hình vay và trả nợ của địa phương năm 2020 2020 02/02/2021 315/UBND-KT Báo cáo tình hình vay và trả nợ của địa phương năm 2020.PDF
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 2019 06/01/2021 Biểu số 62/CK-NSNN 12/QĐ-UBND 12_QĐ vv công bố công khai quyết toán NSĐP năm 2019.PDF QĐ công khai quyết toán NSĐP 2019.doc QT-2019-N-B62-TT343-11.xls
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 2019 06/01/2021 Biểu số 63/CK-NSNN 12/QĐ-UBND T-2019-N-B63-TT343-11.xls 12_QĐ vv công bố công khai quyết toán NSĐP năm 2019.PDF QĐ công khai quyết toán NSĐP 2019.doc
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019 2019 06/01/2021 Biểu số 64/CK-NSNN 12/QĐ-UBND QT-2019-N-B64-TT343-11.xls 12_QĐ vv công bố công khai quyết toán NSĐP năm 2019.PDF Đ công khai quyết toán NSĐP 2019.doc
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2019 2019 06/01/2021 Biểu số 65/CK-NSNN 12/QĐ-UBND QT-2019-N-B65-TT343-11.xls 12_QĐ vv công bố công khai quyết toán NSĐP năm 2019.PDF QĐ công khai quyết toán NSĐP 2019.doc
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2019 2019 06/01/2021 Biểu số 66/CK-NSNN 12/QĐ-UBND QT-2019-N-B66-TT343-11.xls 12_QĐ vv công bố công khai quyết toán NSĐP năm 2019.PDF QĐ công khai quyết toán NSĐP 2019.doc
QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019 2019 06/01/2021 Biểu số 67/CK-NSNN 12/QĐ-UBND QT-2019-N-B67-TT343-11.xls 12_QĐ vv công bố công khai quyết toán NSĐP năm 2019.PDF QĐ công khai quyết toán NSĐP 2019.doc
QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019 2019 06/01/2021 Biểu số 68/CK-NSNN 12/QĐ-UBND QT-2019-N-B68-TT343-11.xls 12_QĐ vv công bố công khai quyết toán NSĐP năm 2019.PDF QĐ công khai quyết toán NSĐP 2019.doc
1 2 3 4 5 6