1408 người đang online
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công bố Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020 2020 10/07/2020 Biểu mẫu số 59CK-NSNN 1156/TTr-STC 1156_Tình hình thực hiện dự toán NSĐP 6 tháng đầu năm 2020.PDF TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020.doc H-2020-6T-B59-TT343-11.xls
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 2020 10/07/2020 Biểu mẫu số 60CK-NSNN 1156/TTr-STC 1156_Tình hình thực hiện dự toán NSĐP 6 tháng đầu năm 2020.PDF TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020.doc TH-2020-6T-B60-TT343-11.xls
Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 2020 10/07/2020 Biểu mẫu số 61CK-NSNN 1156/TTr-STC TH-2020-6T-B61-TT343-11.xls 1156_Tình hình thực hiện dự toán NSĐP 6 tháng đầu năm 2020.PDF TTr vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020.doc
Cân đối ngân sách địa phương năm 2018 sau khi quyết toán bổ sung 2018 18/05/2020 Biểu số 62/CK-NSNN 447/QĐ-UBND QT-2018-N-B62-TT343-11.xlsx 447_Công khai quyết toán bổ sung NSĐP năm 2018.PDF QĐ công khai QT NSĐP 2018 sau khi QT BS.doc
Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 sau khi quyết toán bổ sung 2018 18/05/2020 Biểu số 63/CK-NSNN 447/QĐ-UBND T-2018-N-B63-TT343-11.xlsx QĐ công khai QT NSĐP 2018 sau khi QT BS.doc 447_Công khai quyết toán bổ sung NSĐP năm 2018.PDF
Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2018 sau khi quyết toán bổ sung 2018 18/05/2020 Biểu số 64/CK-NSNN 447/QĐ-UBND QT-2018-N-B64-TT343-11.xlsx QĐ công khai QT NSĐP 2018 sau khi QT BS.doc 447_Công khai quyết toán bổ sung NSĐP năm 2018.PDF
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2018 2018 18/05/2020 Biểu số 65/CK-NSNN 447/QĐ-UBND QT-2018-N-B65-TT343-11.xlsx QĐ công khai QT NSĐP 2018 sau khi QT BS.doc 447_Công khai quyết toán bổ sung NSĐP năm 2018.PDF
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018 sau khi quyết toán bổ sung 2018 18/05/2020 Biểu số 66/CK-NSNN 447/QĐ-UBND QT-2018-N-B66-TT343-11.xlsx QĐ công khai QT NSĐP 2018 sau khi QT BS.doc 447_Công khai quyết toán bổ sung NSĐP năm 2018.PDF
Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2018 sau khi quyết toán bổ sung 2018 18/05/2020 Biểu số 67/CK-NSNN 447/QĐ-UBND QT-2018-N-B67-TT343-11.xlsx QĐ công khai QT NSĐP 2018 sau khi QT BS.doc 447_Công khai quyết toán bổ sung NSĐP năm 2018.PDF
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2018 sau khi quyết toán bổ sung 2018 18/05/2020 Biểu số 68/CK-NSNN 447/QĐ-UBND QT-2018-N-B68-TT343-11.xlsx QĐ công khai QT NSĐP 2018 sau khi QT BS.doc 47_Công khai quyết toán bổ sung NSĐP năm 2018.PDF
Quyết toán bổ sung ngân sách địa phương năm 2018 2018 29/04/2020 152/NQ-HĐND 152. NQ quyết toán bổ sung năm 2018.PDF Biểu kèm theo NQ(ck) .xls - Copy.xls Nghị quyết.doc
Cân đối ngân sách địa phương Qúy I năm 2020 2020 14/04/2020 Biểu số 59/CK-NSNN 551/TTr-STC TH-2020-QI-B59-TT343-11.xlsx 551_Tình hình thực hiện công khai DT Quý 1.2020.PDF Thuyết minh BC THTH CK Quý I năm 2020.doc
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2020 2020 14/04/2020 Biểu số 60/CK-NSNN 551/TTr-STC TH-2020-QI-B60-TT343-11.xlsx 551_Tình hình thực hiện công khai DT Quý 1.2020.PDF Thuyết minh BC THTH CK Quý I năm 2020.doc
Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2020 2020 14/04/2020 Biểu số 61/CK-NSNN 551/TTr-STC H-2020-QI-B61-TT343-11.xlsx 551_Tình hình thực hiện công khai DT Quý 1.2020.PDF huyết minh BC THTH CK Quý I năm 2020.doc
Đánh giá Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm địa phương giai đoạn 2020-2022 2020 07/04/2020 93/BC-UBND 93_7.4.2020_Đánh giá Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm địa phương giai đoạn 2020-2022.PDF
1 2 3 4 5 6