7888 người đang online

Đảng ủy Sở Tài chính Điện Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Đăng ngày 25 - 12 - 2018
100%

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/ĐU ngày 10/12/2018 của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh; Kế hoạch số 252-KH/ĐU ngày 12/12/2018 của Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) cho toàn bộ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan.

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Sở Tài chính nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) vào sáng thứ Ba, ngày 25/12/2018 tại Hội trường Sở Tài chính.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, quần chúng đã được nghe đồng chí Phạm Minh Khuyến, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Dân chính Đảng truyền đạt 03 nội dung: một là Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hai là Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên – Ban chấp hành, Ủy viên - Ban Bí thư, Ủy viên – Ban chấp hành Trưng ương; ba là Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đối với Nghị quyết số 36-NQ/TW, các đồng chí đã được giới thiệu 04 nội dung cơ bản: Vì sao phải ban hành nghị quyết: kết quả đạt được, nguyên nhân khách quan, chủ quan của hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa X; Về quan điểm, mục tiêu: bối cảnh, tình hình, quan điểm của Nghị quyết, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Về một số chủ trương lớn và khâu đột phá: phát triển, đột phá các ngành kinh tế biển, phát triển các vùng biển dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên, hài hoà giữa bảo tồn và phát triển, bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hoá biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế; Về các giải pháp chủ yếu: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội, hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về phát triển bền vững kinh tế biển, phát triển khoa học, công nghệ và tăng cường điều tra cơ bản biển, đẩy mạnh giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển, tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển, chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, huy động nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển bền vững biển, xây dựng các tập đoàn kinh tế biển mạnh.

Đối với Quy định số 08-QĐ/TW, có 3 nội dung: Quy định được ban hành là nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian qua, thực hiện các quy định về nêu gương nhằm đáp ứng sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII của Đảng và để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; Mục đích yêu cầu ban hành Quy định là để việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, giáo dục, cảnh báo và phòng ngừa sai phạm; Nội dung Quy định được soạn thảo ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ kiểm tra, giám sát, với 4 điều, trong đó nhấn mạnh tinh thần là đảng viên phải chấp hành cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng, cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu.

Đối với Kết luận số 37-KL/TW: Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018: kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, cán cân cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo và cải thiện, tăng trưởng kinh tế theo xu hướng tích cực, động lực tăng trưởng kinh tế đến từ cả phía cung và phía cầu, cơ cấu lại nền kinh tế có bước chuyển biến tương đối rõ nét, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường tiếp tục được tăng cường, công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng đạt kết quả tích cực, tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng được nâng cao. Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện 3 đột phá chiến lược phát triển kinh tế xã hội, nguồn lực để thực hiện chính sách về văn hóa xã hội còn hạn chế, việc quản lý tài nguyên và môi trường còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tình hình thiên tai, cháy nổ, tai nạn giao thông có diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống buôn lậu và hàng giả còn một số tồn tại, hạn chế; Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019: tiếp tục ổn định kinh tê vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tập trung cải thiện môi trưòng đâu tư, kinh doanh, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng phát triển y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa xã hội, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia sẽ nghiên cứu và viết bài thu hoạch cá nhân, nội dung bài thu hoạch tập trung tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân); những điểm mới, quan điểm, nục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII; liên hệ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; chức trách nhiệm vụ được giao của cá nhân. (Chú ý đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở ngành, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân).

ĐBSTC

Tin mới nhất

Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020(12/01/2020 2:27 CH)

Đảng ủy Sở Tài chính Điện Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai...(25/12/2018 11:30 CH)

Tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng(15/10/2018 9:29 CH)

Đảng bộ Sở Tài chính học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII(30/07/2018 6:18 CH)

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị...(05/07/2018 5:43 CH)

°