1487 người đang online

Chức năng nhiệm vụ

Đăng ngày 18 - 11 - 2015
100%

Chức năng, nhiệm vụ của phòng
 
1. Công tác tổ chức cán bộ:
 
      -  Tham mưu giúp Ban Giám đốc, Ban chấp hành Đảng uỷ về công tác quy hoạch, đào tạo, đào tạo lại cán bộ trong toàn ngành, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quản lý, phân công sắp xếp cán bộ của Sở Tài chính.
 
      -  Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở phối hợp với các ngành liên quan trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị thuộc Sở; Trưởng phòng, phó Trưởng phòng của phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành 
 
      -  Tham mưu đề xuất công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật của ngành.
 
      -  Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan Sở Tài chính: Dự kiến chấm điểm thi đua hàng tuần, báo cáo đánh giá kết quả thi đua hàng tháng của các phòng thuộc Sở. Tổng hợp kết quả thi đua khen thưởng, báo cáo kết quả công tác thi đua hàng năm của toàn ngành Tài chính. 
 
      -  Tham mưu giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc Sở Tài chính: Nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, tuyển dụng công chức.
 
      -  Thường trực Hội đồng kỷ luật của cơ quan.
 
      -  Chuẩn bị các nội dung Giao ban chuyên ngành Hệ thống Tài chính quý, 
 
      -  Dự thảo các báo cáo chuyên đề theo sự phân công của Ban Giám đốc.
 
      -  Lưu trữ hồ sơ về công tác tổ chức cán bộ theo quy định.
 
      -  Các nhiệm vụ công tác khác được Ban Giám đốc giao.
 
2. Công tác tài vụ và quản trị hành chính.
 
      -  Tổ chức triển khai dự toán ngân sách được UBND tỉnh giao hàng năm, tổ chức công khai dự toán ngân sách, thực hiện công tác kế toán, quyết toán các khoản chi ngân sách được giao hàng năm theo quy định của Luật NSNN và Luật Kế toán.
 
      -  Tham mưu giúp Ban Giám đốc xây dựng, sửa đổi, bổ xung hoàn thiện Quy chế làm việc của cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ và các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tài sản, tiền vốn của cơ quan theo các quy định của Nhà nước.
 
      -  Lái xe phục vụ công tác chung của cơ quan. Quản lý tài sản phương tiện, vật tư văn phòng phẩm đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo, quản lý điều hành của cơ quan, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí theo Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ. 
 
      -  Thường trực bảo vệ cơ quan, quản lý kho tàng, phòng cháy, chữa cháy, an toàn, vệ sinh cơ quan xanh, sạch, đẹp. Thực hiện việc in, sao tài liệu của cơ quan.
 
      -  Thực hiện tốt công tác văn thư. Tiếp nhận, trình lãnh đạo Sở phân phối công văn đến, thẩm định công văn đi theo đúng quy định về công tác văn thư, lưu trữ. 
 
      -  Thực hiện sắp xếp lưu trữ văn bản đến, văn bản đi của văn thư cơ quan; lưu trữ hồ sơ công việc cá nhân, hồ sơ quản lý tài chính, tài sản, quản lý nghiệp vụ; lưu trữ hồ sơ của phòng, lưu trữ hồ tài liệu của cơ quan. 
 
      -  Thu thập văn bản ban hành trong quá trình hoạt động của cơ quan; văn bản hướng dẫn của cấp trên. Hướng dẫn các phòng thuộc Sở lập hồ sơ công việc hiện hành để giao nộp vào Kho lưu trữ cơ quan theo cơ quan.
 
      -  Chỉnh lý, sắp xếp văn bản đi của cơ quan khoa học, lập danh mục văn bản, mục lục hồ sơ lưu đúng hướng dẫn của Trung tâm lưu trữ tỉnh và của Cục lưu trữ Nhà nước. Sắp xếp tài liệu lưu trữ của các phòng vào Kho lưu trữ của cơ quan.
 
      -  Dọn vệ sinh, phục vụ nước uống tại hội trường, các phòng họp, phòng làm việc của Ban Giám đốc Sở.
 
      -  Thực hiện công tác bảo vệ cơ quan, công tác phòng cháy, chữa cháy, công tác vệ sinh, xây dựng cơ quan văn hoá, sạch đẹp.
 
      -  Thông báo, đôn đốc kiểm tra việc lao động dọn vệ sinh của các phòng và cơ quan vào buổi chiều thứ Sáu. Thời gian lao động dọn vệ sinh: 2 -3 tuần một lần.
 
      -  Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở phục vụ công tác chung của cơ quan.
 
      -  Chăm sóc cây cảnh của cơ quan, đảm bảo xanh, sạch đẹp.
 
      -  Các nhiệm vụ công tác hành chính quản trị khác được Ban Giám đốc 
 
3. Thực hiện giải quyết công việc theo Quy chế Một cửa:
 
      Thực hiện công tác cải cách hành chính quy định tại quyết định số : 505/QĐ-UBND ngày 11/3/2008 của UBND tỉnh và quyết định số: 32/QĐ-STC ngày 03/4/2009 của Sở Tài chính: Giúp Ban Giám đốc Sở kiểm tra việc thực hiện Phiếu giao việc, báo cáo kết quả giải quyết công việc của các phòng theo Phiếu Giao việc và các nội dung công việc của các phòng thuộc phạm vi giải quyết theo quy chế Một cửa. 
 
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc giao.
 
      -  Xây dựng kế hoạch công tác của phòng hàng năm, có chia theo quý, tháng và tuần.
 
      -  Thư ký cuộc họp Ban Giám đốc Sở.
 
      -  Lưu trữ văn bản của ban Giám đốc chuyển giao.
 
      -  Lưu trữ hồ sơ tài liệu của Ban chấp hành Đảng uỷ theo sự phân công.
 
      -  Các công việc phát sinh khác được Ban Giám đốc giao.

Tin mới nhất

Danh sách cán bộ, công chức Văn phòng Sở(22/06/2018 3:07 CH)

Chức năng nhiệm vụ(18/11/2015 1:57 CH)

°